Ako sa používa táto knižnica wiki
Túto knižnicu wiki môžete použiť na zdieľanie znalostí, diskutovanie o nápadoch, spoluprácu s tímom na návrhu, vytvorenie návodu na používanie, vytvorenie encyklopédie znalostí alebo záznam denných informácií vo formáte s jednoduchým prístupom a jednoduchou možnosťou úpravy.

Úprava stránok
Ak chcete upraviť túto stranu, kliknite na ikonu Upraviť stránku v hornej časti stránky. Ak chcete zobraziť všetky dostupné príkazy, kliknite na kartu Strana. Počas úprav môžete zadávať text na stránku alebo vkladať tabuľky a obrázky. Ak chcete ukončiť úpravy, kliknite na tlačidlo Uložiť v hornej časti stránky. Ak opustíte stránku počas úprav, systém vás vyzve, aby ste uložili zmeny.

Vytváranie prepojení wiki
Môžete vytvoriť prepojenie na inú stránku v tejto knižnici wiki pridaním názvu stránky v dvojitých zátvorkách. Keď zadáte [[, wiki navrhne názvy stránok, ktoré sa začínajú tými písmenami, ktoré ste zadali. Pomocou klávesov so šípkou alebo myši môžete vybrať jednu z týchto stránok alebo môžete zadať nový názov. Ak zadáte nový názov, vytvorí sa prepojenie na stránku, ktorá ešte nebola vytvorená. Prepojenia sa ukončujú zadaním hodnoty ]]. Ak vytvárate prepojenie na stránku v podpriečinku alebo položku v inom zozname, stlačením klávesu Tab môžete pridať vybratú navrhovanú položku do prepojenia bez toho, aby ste prepojenie zatvárali.

Môžete vytvoriť prepojenie na mnohé objekty služby SharePoint, nielen na stránky. Nižšie uvádzame niektoré príklady prepojení:
[[Dogs]]: Prepojenie na stránku s názvom Psy v rovnakom priečinku.
[[Animals/Dogs]]: Prepojenie na stránku s názvom Psy v podpriečinku s názvom Zvieratá.
[[List:Announcements/Welcome]]: Prepojenie na položku s názvom Vitajte v zozname Oznámenia na tejto lokalite.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na stránku a požadujete, aby prepojenie zobrazovalo iný text než názov stránky, za názvom stránky zadajte znak | a potom zadajte zobrazený text. Zadajte napríklad hodnotu [[Home|Home Page]] a vytvorte prepojenie s názvom Domovská stránka, ktoré ukazuje na stránku s názvom Domov.

Ak chcete zobraziť úvodnú alebo koncovú zátvorku bez vytvorenia prepojenia, pred zátvorky zadajte spätnú lomku. Napríklad \[[ alebo \]].

Vytváranie stránok
Existujú dva hlavné spôsoby vytvorenia novej stránky v knižnici wiki:
  1. Vytvorenie prepojenia na stránku, ktorá neexistuje a následné vytvorenie stránky po kliknutí na prepojenie:
    Tento spôsob je odporúčaným spôsobom vytvárania stránok, pretože pre používateľov je jednoduchšie vyhľadať stránku, keď je na ňu prepojená iná stránka. Prepojenia na stránky, ktoré ešte neexistujú, sú podčiarknuté prerušovanou čiarou.

  2. Vytvorenie stránky, ktoré nie je prepojená so žiadnou inou stránkou:
    V ponuke Nastavenie kliknite na položku Pridať stránku. Systém vás vyzve na zadanie názvu a potom vytvorí danú stránku v aktuálnej knižnici wiki.

Správa knižnice wiki
Stránky v knižnici wiki môžete spravovať po kliknutí na položku Zobraziť všetky stránky na karte Stránka ľubovoľnej stránky v knižnici.

Obnovenie stránky
Ak potrebujete obnoviť predchádzajúcu verziu stránky, kliknite na položku Predchádzajúce verzie na karte Strana v hornej časti stránky. V rýchlom spustení potom môžete kliknúť na ktorúkoľvek z verzií a zobraziť vzhľad stránky v danom čase. Ak chcete vykonať obnovenie na danú verziu, vyberte ju a na paneli s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť túto verziu.

Zobrazenie prichádzajúcich prepojení
Po kliknutí na položku Prichádzajúce prepojenia v hornej časti stránky môžete zistiť, ktoré stránky majú vytvorené prepojenie na aktuálnu stránku. Zobrazia sa všetky stránky, ktoré majú vytvorené pripojenie na aktuálnu stránku.


Ďalšie informácie o používaní knižníc wiki založených na službe Microsoft SharePoint Foundation získate po kliknutí na položku Pomocník na ľubovoľnej stránke služby Microsoft SharePoint Foundation.