K9_4 Hlasovanie k OPENDATA v0.xlsx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_02082017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_06092017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_09082017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_13092017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_18112017.docx
  
26.11.2018 12:18Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_19072017 (1).docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_23082017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_26072017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Zapis_PS_lepsie_udaje_30082017.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak