Plan_prace_PS_Strategicka_architektura_2018Q1Q2 v1.xlsx
  
19.4.2018 16:23Edita Antoniaková
Referencna_architektura_ISVS_v_cloude_final.pdf
  
19.4.2018 15:20Edita Antoniaková
ReferencnaArchitekturaIISVS_v1_0_schvalena 04_08_2017.pdf
  
19.4.2018 15:19Edita Antoniaková